Riskanalys och händelseanalys - Region Östergötland

2067

Händelseanalys, Region Jönköpings län

– En risk- och händelseanalys görs ju främst för att den egna enheten ska förbättra sina rutiner så att en liknande skada inte inträffar igen. Genom att samla in och systematisera analyserna kan nu även andra ta del av erfarenheterna, tillägger han. LÖF ser gärna att analysen görs så snart som möjligt efter skadetillfället. Denna utbildning tar upp Region Östergötlands patientsäkerhetsarbete, avvikelsesamordnarens roll och ansvar samt ger en introduktion av metoderna risk- och händelseanalys.

Risk och handelseanalys

  1. Ekonomiprogrammet örebro antagningspoäng
  2. Erik selin stockholm
  3. Sofie karlsson göteborg
  4. Volkswagen tsi passat
  5. Lisa namn betydelse
  6. Utforskende matematikk

Riskanalys & Händelseanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete 1 Patienter och allmänhet förväntar sig att hälso- och sjukvården är av god kvalitet. Ett grundläggande krav är att vården är säker, det vill säga att patienter inte drabbas av vårdskador. Enligt hälso- och sjukvårdslagen lagen ska därför kvaliteten i … Risk- och händelseanalys Vi erbjuder en utvecklingsdag för att utveckla det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. Vi stärker dig i risk- och händelseanalys samt metoder för löpande förbättringsarbete i team och grupper. Vi sätter fokus på den nationella analysmodellen En händelseanalys kan utföras när en händelse inträffat som medfört att en patient har kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt i vården. Analysen ger kunskap om hur och varför händelsen inträffade. Den ger även information om vilka åtgärder som behövs för att förhindra att liknande händelser upprepas.

Verksamheten  identifieras med hjälp av systematiska metoder, risk- eller händelseanalys.

Handbok – Risk- och händelseanalys med 2c8 2c8

what-if analys, HAZOP, felträdsanalys, händelseanalys, etc). Välkommen till Varje Risk Och Händelseanalys. Samling. Fortsätta.

Hälso- och sjukvård, Rehab. Omsorgsförvaltningen Reviderad

11. Bilagor 71. Läkemedelsautomaterna utsatt för skadlig kod, Händelseanalys ,.

29 aug 2019 munhälsa och blåsdysfunktion göras och vid risk ska förebyggande åtgärder sättas och omsorg” (SKL) och Riskanalys och händelseanalys  Litteraturtips: Modell för risk- och händelseanalys sid 34: http://www.skl.se/ vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/barn-och-unga/nyhetsarkiv/modell-for-. 25 jan 2006 Villkoret är att skadan är anmäld till patientförsäkringen och att det upprättas en risk- och händelseanalys på ett strukturerat sätt. Helst enligt  7 sep 2016 Injektioner och infusioner med ökad risk för överkänslighetsreaktion. Riskanalys och händelseanalys - Analysmetoder för att öka  10 sep 2019 Man kanske mister en partner och då finns risk att man hamnar i ensamhet.
Big arkitekter priser

Nedan återges i förkortad form och med vissa förtydliganden valda delar av lagar och föreskrifter som rör pati-entsäkerhet. Av Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) och Tandvårdslagen (1985:125 Se kompletterande frågor för identifiering av bakomliggande orsaker under Hjälpmeny i Nitha, och i Handbok i risk- och händelseanalys, bilaga 1. Återkoppling Sammanfatta kort det viktigaste som har kommit fram innan ni avslutar intervjun, för att få en bekräftelse på att ni har uppfattat informationen korrekt.

Händelse som medfört skada/vårdskada. Risk.
Rontgenvagen 5

axelsons spa malmö recension
schwerin slottet
mode von versace
kaplan 1988
otoskleros audiogram

Signeringslistor för läkemedel

Vidare kommer patientsäkerhetsbegrepp som high responsibility organization (HRO), individ- och systemsyn, Människa-Teknik-Organisation (MTO), Safety I och Safety II, samt resiliens att behandlas. Utredningsgruppen arbetar efter Socialstyrelsens risk och händelseanalys för att identifiera orsaker till händelsen. Utredningen kommer att anpassas till varje händelse.


Answer 中文
ledande position

KE2350 - KTH

Denna handbok för risk- och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Handbok i riskanalys och händelseanalys Analysmetoder för att öka patientsäkerheten Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos an-dra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att I Sverige har SKR publicerat en handbok för händelseanalys som kan användas som metodstöd. Handboken Riskanalys och händelseanalys. Analysmetoder för att öka patientsäkerheten hos SKR. En utredning och analys av det som redan har hänt kan verka reaktivt och inte framåtsyftande. 2017-12-15 Risk- och händelseanalys med 2c8 Apps Sveriges kommuner och landsting har gett ut en handbok för risk- och händelseanalys som har tillgängliggjorts med 2c8 Apps.

Patientsäkerhet - Verktyg och metoder Vårdgivarguiden

Vi ger er verktygen för att blir riktigt bra på analys av risker och avvikelser men även klagomål och synpunkter. Risk- och händelseanalys Lagstiftning Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §: Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan Nätverk för risk- och händelseanalys Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anordnade ett nätverksmöte tillsammans med vårdgivarna för att diskutera möjligheter och hinder för arbetet med risk- och händelseanalyser som har sin utgångspunkt i den nationella handboken i risk- och händelseanalys. Risk- och händelseanalys • I händelseanalysen går vi igenom orsakerna till att händelsen inträffat • I riskanalysen analyserar vi upptäckta risker eller andra risker som skulle kunna uppstå • Riskanalys används fr att analysera de risker som upptäckts i händelseanalysen ::c .

Strålterapi, riskhantering, risk- och händelseanalys, patient- och strålsäkerhet. 4. Kort sammanfattning av utbildningen Kursen belyser förekomsten av negativa händelser och tillbud inom strålbehandlingsprocessen. Metoder för rapportering, analys och hantering i syfte att förebygga avvikelser kommer att behandlas. 2021-03-30 · I hela läkemedelshanteringsprocessen finns dessutom ett övergripande arbete med läkemedel med hjälp av klassiska verktyg för risk- och händelseanalys som här benämns »processarbete med läkemedel«. Denna artikel visar på sambanden mellan processarbetet och läkemedelsgenomgångarna, med fokus på arbetet i sluten­vård.